HISTORIEN NÅ OG DA

NORDLI GÅRD

Nordli var opprinnelig en skogteig under gården Søgård i Tylldalen. Teigen gikk på handel, som det da ble kalt, og eides av Ole Lund og Arne Øverby fram til Tyldal sogneskog overtok teigen og leverte den som rydningsland til Marius Simenson Grindahl i 1926. Marius hadde begynt å rydde denne skogteigen allerede i 1923 sammen med sin kone Gudrun Knutsdotter Reiten fra Tylldalen. Noen år tidligere, i 1920, kjøpte Marius en slåtteng og en skogteig fra Arne L Eggen fra Tylldalen med en jordvidde på 40 mål og skog til husbruk.

Nordli Gård ble til helt uten bruk av maskinelt utstyr, kun ved bruk av håndmakt og hest. Gården hadde som husdyr 1 hest, 5 kyr, 3 ungfe og 8 sauer.

Nordli ligger på østsiden av Brya på tørt og fast lende og har opprinnelig vært skoggrunn, men med tilleggsjord nede på engene har det blitt en bra jordvei. På denne tiden handlet det mest om å være selvforsynt med mat, men noe melk ble levert til meieriet for å få litt inntekter.

Setra på Bete ble ryddet i 1936 og på det tidspunktet ble det kalt Beitet. Bete ble brukt som sommerbeite til kyr og kalver, og det var også plass til en gris og noen høns.

Gudrun kom opprinnelig fra gården Reiten søndre i Tylldalen og hadde med seg en brun kommode i tre og ei ku som het Lykke som medgift. Kua ble imidlertid tullete og måtte avlives. Gudrun ble født i 1904 og døde i 1954, 50 år gammel. Marius kom opprinnelig fra gården Grinddalen i Tylldalen, men som barn kom han sammen med faren Simen Olson og moren Petra Olsdotter Broen til Brydalen. De hadde nemlig solgt farsgarden til Simen i Tylldalen til fordel for større jordvidde og dyrkningsland på setereiendommer i Brydalen. Marius ble født 1894 og døde i 1982, 88 år gammel.

Sammen fikk Marius og Gudrun datteren Petra i 1934, og som eneste barn var det naturlig at hun skulle overta Nordli når tiden var riktig. I 1957 giftet Petra seg med Ingulf Bakken og sammen overtok de Nordli gård 1959. Marius og Ingulf var begge politisk engasjerte menn, så i skjøte for overdragelsen spesifiserte Marius følgende: «……Videre forbeholder jeg meg å få disponere gårdens flagg og flaggstang etter eget forgodtbefinnende så lenge jeg lever.» Marius var nemlig arbeiderpartimann og Ingulf senterpartimann, og Marius ville sikre seg retten til å flagge under arbeidernes dag 1. mai da Ingulf helst ville bruke dagen til arbeid.

I det tidsrommet Ingulf og Petra drev gården handlet det ikke lengre bare om selvforsyning av mat, det ble investert i utstyr for melkeproduksjon og driftsbygningen ble påbygd og utvidet. Det ble større omsetning av melk og mere inntekter på drift av gården. Hovedhuset ble restaurert og gården fikk kårbolig i 1977, Nordli gikk over til silodrift og driftsbygningen fikk påbygd silo på slutten av 70-tallet. Ingulf var en driftig kar som drev sin skog mellom fjøstidene og var en av de første som skaffet seg traktor i Brydalen, det gikk derfor en del tid til snøfresing om vinteren hos de andre gårdene i bygda. Han fraktet også melk fra setrene oppe i Rausjødalen ned til melkerampa i Brydalen på sin lastebil. Sammen med sin bror Magne Bakken, drev de både Nordli og gården Bakken samtidig, og dette var et samarbeid begge holdt høyt og satte stor pris på. Både Ingulf og Magne døde alt for tidlig, Magne bare 47 år i armene på sin egen bror etter å ha falt om etter hjertestopp under vedkapping, Ingulf av kreft  i 1991 bare 63 år gammel.

Petra var den som holdt tingene sammen på hjemmefronten og var ei driftig husmor, men hun stilte også opp ved fjøsarbeid, silo og andre gjøremål som skulle gjøres på gården. Samarbeid og dugnad stod sterkt å Brydalen og Petra stilte opp med matservering til arbeidsfolk. Hun var aktiv i lag og foreninger og brukte mye tid som hjemmehjelp for flere brydøler.

I 1982 var det igjen klart for et generasjonsskifte på Nordli og gården ble overtatt av Gudrun Bakken som var eneste barn av Ingulf og Petra. Gudrun giftet seg med Øyvin Østensvik fra Fredrikstad i 1980 og sammen skulle de drive Nordli Gård videre.
Gudrun ble født i 1957 og vokste opp i en tid der det bodde tre generasjoner i hovedhuset på gården, bestefaren Marius som fremdeles levde, hadde soverom på loftet og i underetasjen bodde Gudrun sammen med sin far og mor. Det skulle snart vise seg at hun skulle arve sin far og mors arbeidskapasitet og engasjement for bygdesamfunnet i Brydalen, for som 17 åring startet hun opp Brydalen/Finstad sanglag ved å gå fra dør til dør i bygda for å verve medlemmer. Hun både er og har i hele sitt voksne liv vært aktiv i lag og foreninger som holder Brydalen sammen. I perioden fram til sin fars død i 1991 fikk hun mye hjelp og støtte av han til drift av gården.

Øyvin ble født i Fredrikstad i 1952 og kom flyttende til Brydalen i 1980 etter å ha møtt Gudrun. I tillegg til å drive Nordli sammen med Gudrun, praktiserte han også som veterinær i Rendalen. Sammen fikk Gudrun og Øyvin døtrene Marit, Ingrid og Ellen. Gudrun og Øyvin skilte seg i 2006 og Øyvin flyttet til Oslo der han hadde tatt seg jobb ved veterinærhøgskolen.

I denne perioden ble det også drevet melkeproduksjon på Nordli gård, slik som i tidligere år. Det ble satt opp et nytt hovedhus i 1983 og kårboligen ble restaurert og påbygd. I 1996 ble melkeproduksjonen på Nordli lagt ned og jordene ble leid ut til andre bønder i Brydalen.

Marit, Ingrid og Ellen flyttet fra Nordli gård etter hvert som behov for utdannelse og arbeid meldte seg, og det så da ut som at det ikke ville være noen nye arvtakere for videre drift på Nordli gård. Men i 2015 flyttet Ingrid Bakken(født 1983) tilbake og overtok gården sammen med sin ektemann Børre Nilsen og sin datter Aldine Bakken Nilsen. Ingrid hadde i perioden fram til da tatt utdannelse innen reiseliv, brukt mye tid på å reise og vært bosatt i Alta og Longyearbyen på Svalbard.

Børre Nilsen er opprinnelig fra bygda Slotten i Finnmark og ble født i 1972. Han er utdannet dataingeniør, men har hatt jobber innenfor flere yrker og bosatt flere steder i Norge fram til han flyttet til Brydalen i 2015. Etter at Ingrid og Børre overtok Nordli har det kommet flere barn på gården, Ingulf Bakken Nilsen ble født i 2016 og Eyel Tesfu Terfu kom som fosterbarn i 2015.

I denne perioden endret driften på Nordli gård seg fra å tradisjonelt være melkeproduksjon til å handle om birøkt og honningproduksjon. Det ble investert i bikuber og ny driftsbygning satt opp, kårboligen ble utbygd og oppgradert, samt at hovedhuset ble oppgradert. Med en målsetning på ca. 100 bikuber og produksjon på 3 tonn honning i året, var det igjen drift på Nordli gård.

Nordli gård består i dag av kårkjerring Gudrun Bakken, ekteparet Ingrid Bakken og Børre Nilsen sammen med barna Eyel, Aldine og Ingulf. I tillegg til noen hundre tusen bier, bor det også fem huskyer og en katt som heter Bella på gården.

 

FUNFACT FRA LIVET I KUBEN

PUSSEBIE

Arbeiderbiens første av fem livsfaser er å være pussebie de 3-4 første dagene i dens liv. Oppgaven er da hovedsakelig rengjøring og klargjøring av celler i kuben.